Anasayfa » Dualar » Nazara Karşı Okunacak Dualar

Nazara Karşı Okunacak Dualar

Beğenerek, imrenerek, kıskanarak bakılan şeylere nazar değebilir. Özellikle bebeklere ve küçük çocuklara nazar daha tesirlidir. Kuran-ı Kerim’e ve hadisleree göre nazar vardır, nazarı yok saymak veya nazara inanmamak caiz değildir. Nazara karşı okunacak dualar, sureler ve ayetler şöyledir;

REKLAM

Peygamberimiz’in nazar duası

İlk olarak Peygamber Efendimiz’in (sav) okuduğu ve tavsiye ettiği dua okunabilir;

“Sizi, her şeytan ve haşereden, her kötü gözden, Allah’ın noksansız kelimelerine sığındırırım” (Buhari)

Nazar ayeti

Kur’an-ı Kerim’de Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerinin de nazara ve göz değmesine karşı okunabilir;

Okunuşu
51- Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). 
52- Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Anlamı
51- Şüphesiz inkar edenler Zikr’i (Kur’-an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar.
52- Halbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.

Peygamber Efendimiz (sav) nazar duası olarak ayrıca Kuran-ı Kerim’in son 3 suresi olan; İhlas suresi, Felak – Nas suresi ile Fatiha ve Ayetel Kürsi’yi okumayı da tavsiye etmiştir.

Fatiha ve Ayetel Kürsi

Fatiha ve Ayetel Kürsi Kur’an’ın en faziletli sureleri sayılmıştır. Hz. Peygamber (sav) bir hadisinde şöyle buyurmuştur; “…Fatiha suresi Kuran surelerinin en faziletlisidir, Ayetül kürsi Kuran ayetlerinin efendisidir…” (Ahmed b Hanbel)  Bu nedenle Nazara karşı okunacak dualar arasında bunlara mutlaka yer vermeliyiz.

Fatiha Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
Errahmânir’rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
İhdinessırâtel müstakîm
Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresi Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Hamd, âlemlerin rabbi Allah’a mahsustur. 
Rahmân ve rahîm. 
Ödül ve ceza gününün tek hâkimi.  
(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi dosdoğru yola ilet.
Nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların yoluna da, doğrudan sapmışların yoluna da değil!

Ayetel Kürsi Okunuşu
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, 
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Anlamı
Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, 
bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. 
Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. 
O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Felak – Nas Sureleri

Felak ve Nas surelerinin anlamında; büyücülerin, haset edenlerin, cin ve insan vesvesecilerinin şerrinden Allah’a sığınılması anlatılmaktadır. Ayrıca Hz. Peygamber’in (sav) şu hadisi vardır; “Bu iki sure ile (belalardan) korunun! Hiç kimse, bu iki sure ile korunduğu gibi, başka şeyle korunamaz. (Ebu Davud)

Felak Suresi Okunuşu
Kul e’ûzü birabbil felak
Min şerri mâ halak
Ve min şerri ğasikın izâ vekab
Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi Anlamı
De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine, 
Yarattığı şeylerin şerrinden,
Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden 
ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

Nas Suresi Okunuşu
Kul e’ûzü birabbinnâs
Melikinnâs
İlâhinnâs
Min şerrilvesvâsilhannâs
Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
Minelcinneti vennâs

Nas Suresi Anlamı
De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, 
İnsanların hükümdârına, 
İnsanların ilâhına, 
O sinsi vesvesecinin şerrinden. 
O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. 
Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

İhlas Suresi

Kul hüvellâhü ehad
Allâhüssamed
Lem yelid ve lem yûled
Ve lem yekün lehû küfüven ehad

De ki; O Allah bir tektir. 
Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
Doğurmadı ve doğurulmadı 
O ‘na bir denk de olmadı.

Yazımızın başında yazdığımız gibi nazar vardır ve nazara inanmak imanın gereğidir.  İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değebilir ama özellikle çocuklara ve kadınlara daha çok nazar değer. İşte bizlerde göz değmesi ve nazardan korunmak için yazdığımız bu dua ve sureleri okuyabiliriz. Nazar boncuğu takmak, Nazar boncuğundan medet ummak caiz görülmez 

Maşaallah

Nazara karşı okunacak dualar bilmiyorsak en azından “Maşallah” denebilir. Maşallah; “Allah’ın istediği gibi”, “Allah nazarlardan saklasın” anlamlarına gelir ve bununla ilgili bir hadis şöyledir; “Kim hoşuna giden bir şey görür de; ‘Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh’ (Allah’ın dilediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” (Beyhaki)

Maşâallah lâ kuvvete illâ billâh

Allah’ın dilediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur.

REKLAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanı tavsiye ederiz
İslam dininde haram olan dazı davranışlar ve yapılması istenmeyen şeyler…